உன்னை மட்டும் சுமக்கிறது இதயம்

Tuesday, 15 February 2011

மனதின் உணர்வுகளை
வார்த்தைகளால் சொல்ல இயலவில்லை
இருந்தும் ஏனோ உன்னை
நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை

0 comments:

Post a Comment