காதலர் தினம் 2011

Saturday, 12 February 2011

காதலர்களே எழுதுங்கள்
உங்கள் மனுக்களை
உத்தம காதலுக்கு
ஒரு தினம் போதாதென்று

0 comments:

Post a Comment