பிச்சை

Wednesday, 2 February 2011

காசு இருப்பவர்கள் உள்ளே கேட்கிறார்கள்
காசு இல்லாதவர்கள் வெளியே கேட்கிறார்கள்

நாமும் ஒரு விதத்தில் பிச்சைகாரர்கள் தான் கோவிலின் உள்ளே

0 comments:

Post a Comment